kirkehistorie.no
Hovedside | Litteratur&link | Bibelarkeologi.no


Ruin fra Antiokia, der Jesu etterfølgere først ble kalt kristne. I lang tid var dette kristendommens hovedsete


 Edessa, nå Urfa, kjent for kristen misjonsskole og  legekunst. 


 Echmiadzin katedralen i Armenia, først bygd av prins Gregory som lot riket bli kristent på 200-tallet.  Disiplene Thaddaeus og Bartholomew hadde evangelisert i Armenia, og i 17 århundrer holdt den Armenske kirke syvende-dags Sabbat. 


En kristen gravstein i Frunze, Kirkhistan fra 8-13. århundre. Den syriske Østkirken var innflytelsesrik og utbredt til områder som Kina, India, Mongolia, Siberia, Manchuria, Persia, og i Kashak-rikene 


Samarkand, Uzbekistan, var en gang et regionalt hovedkvarter for Den Nestorianske kirke, en del av Østkirken. Her ble syvende-dags sabbaten anerkjent til det 14. århundre . 


Irsk kristent steinkapell fra 600-tallet i Luxeuil, Frankrike. Her  grunnla Columbanus en kristen misjonsskole. 
 


Den keltiske misjonæren Columbanus (543-615) ble hele livet motarbeidet av den Romesk katolske kirke. Bildet viser Bobbio, i Nord-Italia, der han etablerte sin siste kristne skole og bibliotek. Columbanus ble senere erklært som helgen av den katolske kirke, og er kjent som Sankt Columban


Waldensisk pastor-skole høyt i fjelldalene i Angrogna, Nord-vest Italia. 


Waldensiske kristne tilber i en fjellhule i det de blir angrepet av soldater. 


Mange kristne endte sine liv på kjetterbålene som brant i Europa under store delser av middelalderen.

Sabbaten gjennom tidene
- en oversikt over sabbat-helligholdelse fra Kristus fram til vår tid

DET SYTTENDE ÅRHUNDRE


ENGLAND -1618
"Til slutt, for å ha undervist kun fem dager i uken, og for å hvile på lørdag, ble hun brakt til det nye fengselet i Maiden Lane, et sted som da var utpekt til innesperring av en del andre personer med forskjellige meninger om den Engelske Kirke. Fru Traske var femten eller seksten år i fangenskap for sin mening om lørdags sabbaten."
Pagitts Heresiography, 196.

ENGLAND -1668
"Her i England er det omkring ni eller ti menigheter som holder sabbat, i tillegg til mange spredte disipler, som har blitt spesielt spart."
Stennet's letters, 1668 and 1670. Cox: Literature of the Sabbath Question, Vol. 1: 268.

ENGLAND
Herr Thomas Bampfield, som hadde vært taler i et av Cromwells parlamenter, skrev også på vegne av syvendedags helligholdere, og ble fengslet i Ilchester fengselet for sine religiøse prinsipper.
Calamy, Vol. 2: 260.
 

UNGARN OG ROMANIA
Men da de forkastet søndagen og hvilte på sabbaten, beordret prins Sigmond Bathorv deres forfølgelse. Pechi oppnådde stilling som statsoverhode og sto som den neste i rekken til tronen av Transylvania. Han studerte sin bibel, og komponerte en rekke salmer, de fleste til ære for sabbaten. Pechi ble arrestert og døde i 1640.
 

SVERIGE OG FINLAND
"Vi kan spore disse meninger nesten over hele datidens svenske områder - fra Finland og nord Sverige."
"I Uppsala området holdt bøndene lørdag i stedet for søndag."
"Omkring år 1625 ble denne religiøse tendensen så fremtredende i disse landene at ikke bare store mengder av alminnelige mennesker begynte å holde lørdag som hviledag, men til og med mange prester gjorde det samme.
History of the Swedish Church, Vol. 1: 256.
 

MUSKOVITSKE RUSSISKE MIRKE
"De høytideliggjorde lørdag (den gamle sabbat)."
Samuel Purehase, His Pilgrimages, Part I, side 350.

INDIA (jacobitter) - 1625
"De holder lørdag hellig. De har høytidelige gudstjenester på lørdager."
Purehase, Pilgrimages, Part II, side 1268.

AMERIKA -1664
"Stephen Mumford, den første sabbatsholder i Amerika, kom fra London i 1664."
Jas. Bailey, History of the Seventh Day Baptist General Conference, side 237, 238.

AMERIKA - 1617 (Syvende Dag Baptister)
"...brøt fra Baptist menigheten for å holde sabbat." Se Bailey, op. cit. Side 9,10.

ENGLAND - Charles I, 1647 (under spørsmål til de parlamentariske kommisjonærer)
"For det vil ikke bli lunnet noen steder i skriften at lørdag ikke lenger  skal holdes, eller at den er forandret til søndag. Derfor må det være kirkens autoritet som har forandret det ene og innsatt det andre."
Cox, Sabbath Laws, 333.

ENGLAND - John Milton
"Det kommer sikkert til å være mye tryggere å holde den syvende dag, i samsvar med Guds tydelige bud, enn i følge autoriteten fra kun menneskelige gjetninger å anerkjenne det første."
Sabbath Literature, Vol. 2: 46-54.

ENGLAND
"I forbindelse med trykkingen av 'Book of Sports' i 1618, oppsto det en kraftig strid blant engelske teologer innen to punkter: for det første, om det fjerde buds sabbat stod ved like; og, for det andre, på hvilket grunnlag den første dag i uken var berettiget til å bli holdt som 'sabbat'."
Haydn's Dietionary of Dates "Sabbatarians", 602.

ETIOPIA -1604
Jesuitter prøvde å overtale den abyssinske menigheten til å akseptere romersk katolisismen. De påvirket Kong Zadenghel til å foreslå å underkaste seg under pavemakten (1604 e.Kr). "Ved å forby alle sine undersotter, ved strenge straffer, fra å holde lørdag lenger."
Geddes Church History of Ethiopia, side 311; også Gibbon's Dedine and Fall, chapter 47.

BØHMEN, MORAVIA, SVEITS, TYSKLAND
"En av rådsherrene og adelsherrene i retten var John Gerendi, leder for sabbatarianerne, et folk som ikke holdt søndag, men lørdag."
Lamy, The History of Socinianism, 60.

ENGLAND
Inskripsjonen på monumentet over graven til dr. Peter Chamberlam, allmennpraktiserende lege for fre konger og dronninger av England; kong James I og dronning Anne, kong Charles I og dronning Mary, kong Charles II og dronning Katherine, sier at Dr. Chamberlam var "en Kristen som holdt Guds bud og Jesu tro, som hadde blitt døpt omkring året 1648, og holdt den syvende dag som sabbat i over trettito år."

Tilbake

Det attende århundre

 

 

 Sort statue av Jupiteromdøpt til St Peter  - fra St. Peters basilica, Roma. 


St. Petersplassen - utformet som et hedensk solhjul. Obelisken er et gammelt fallossymbol og symbol for Orisis, den egyptiske solguden. 


Tiaraen - symbol på pavelig rikdom og religiøs makt. 

Det første korstog begynte i Clermont, Frankrike 27.nov 1095 etter oppfordring fra pave Urban II


Inkvisisjonen - geistlige dømte ufattelig mange til døden fordi de ikke ville underkaste seg den katolske kirke.


Tortur ble flittig brukt under  inkvisisjonen.
 


  Den Romerske biskop, paven, har  i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve. 

Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler"(Åp 21,14); den kan ikke ødelegges; den  bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene som er tilstede i sine etterfølgere,
     paven og bispekollegiet. 

Bilder frawww.tagnet.org/llt etter avtale
Redaktør for Kirkehistorie.no er A.O. Bjørkavåg    redaksjon(a)kirkehistorie.no