kirkehistorie.no
Hovedside | Litteratur&link | Bibelarkeologi.no


Ruin fra Antiokia, der Jesu etterfølgere først ble kalt kristne. I lang tid var dette kristendommens hovedsete


 Edessa, nå Urfa, kjent for kristen misjonsskole og  legekunst. 


 Echmiadzin katedralen i Armenia, først bygd av prins Gregory som lot riket bli kristent på 200-tallet.  Disiplene Thaddaeus og Bartholomew hadde evangelisert i Armenia, og i 17 århundrer holdt den Armenske kirke syvende-dags Sabbat. 


En kristen gravstein i Frunze, Kirkhistan fra 8-13. århundre. Den syriske Østkirken var innflytelsesrik og utbredt til områder som Kina, India, Mongolia, Siberia, Manchuria, Persia, og i Kashak-rikene 


Samarkand, Uzbekistan, var en gang et regionalt hovedkvarter for Den Nestorianske kirke, en del av Østkirken. Her ble syvende-dags sabbaten anerkjent til det 14. århundre . 


Irsk kristent steinkapell fra 600-tallet i Luxeuil, Frankrike. Her  grunnla Columbanus en kristen misjonsskole. 
 


Den keltiske misjonæren Columbanus (543-615) ble hele livet motarbeidet av den Romesk katolske kirke. Bildet viser Bobbio, i Nord-Italia, der han etablerte sin siste kristne skole og bibliotek. Columbanus ble senere erklært som helgen av den katolske kirke, og er kjent som Sankt Columban


Waldensisk pastor-skole høyt i fjelldalene i Angrogna, Nord-vest Italia. 


Waldensiske kristne tilber i en fjellhule i det de blir angrepet av soldater. 


Mange kristne endte sine liv på kjetterbålene som brant i Europa under store delser av middelalderen.

Sabbaten gjennom tidene
- en oversikt over sabbat-helligholdelse fra Kristus fram til vår tid

SEKSTENDE ÅRHUNDRE

KIRKEMØTET I TRENT (romersk katolsk)
Den attende januar 1563, bestemte konsilet i Trent at Tradisjon står høyere enn Skriften, etter en kraftfull tale ved erkebiskopen av Reggio hvor han påpekte den kjensgjerning at det at Kirken [romersk katolske] hadde forandret det fjerde bud [Kom hviledagen i hu. .1 tydelig beviste at Tradisjon sto høyere enn Skriften.
Kolzmann, Kanon und Tradition, 1859, side 263.

JESUS SA:
"Han svarte: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til de forskrifter dere har overtatt? ... Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til de reglene dere har overtatt. Dere hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer, er menneskebud.»" (Matt 15,3.6-9)

ENGLAND
"Under  Elizabeths  regjeringstid  forstod  mange samvittighetsfulle og uavhengige tenkere (som tidligere hadde hendt med noen protestanter i Bøhmen) at det fjerde bud krevde at de skulle helligholde, ikke den første, men spesielt den 'syvende' dag i uken."
Chambers Cyclopaedia, "Sabbath", 1867, Vol. 8: 462.

RUSSLAND (Konsil, Moskva, 1503)
"De anklagede [sabbats holdere] ble sammenkalt; åpent bekjente de den nye tro, og forsvarte det samme. De mest fremtredende av dem, statsråd Kuritzyn, Ivan Mazimov, Kassian, Archimandrite for Jury Klosteret i Novgorod,
ble dømt til døden, og begravet offentlig i bur i Moskva, den 27 desember, 1503."
H Sternberf, Gesehieten der Juden, (Leipzig, 1873), 1117-1122.

SVERIGE
"Nidkjærhet for lørdag helligholdelse fortsatte i lang tid:
til og med små ting som kunne styrke helligholdelse av lørdag, ble straffet."
Biskop Anjou, Svenska Kirkans histona etter Møtet i Upsala

LIECHTENSTEIN
"Sabbatarianeme lærer at den utgåtte sabbat, dvs. lørdag, fortsatt må helligholdes. De sier at søndag er pavens oppfinnelse."
Wolfgang Capito, Retutation of Sabbath, (1599).

BØHMEN (de Bohemske Brødre)
Dr. R. Cox sier: "Jeg finner i et sitat fra Erasmus at i den første perioden av reformasjonen, da han skrev, var det Sabbatarianere i Bøhmen som ikke bare holdt den syvende dag, men om hvem  det  ble  sagt  å være
samvittighetstulle i å hvile på den."
Cox Litterature of the Sabbath Question, Vol 2: 201-202.

HISTORIKERES   KIRKE  LISTE  (sekstende århundre)
"Sabbatarianere, kalt således på grunn av at de forkastet helligholdelse av Herrens dag som noe som ikke var påbudt i Skriften, de ser på kun sabbaten som hellig, siden Gud hvilte på den dagen og befalte å holde den hellig og å hvile på den."
A. Ross, op. cit.

TYSKLAND - dr. Eck  (mens  han  motsa reformatorene)
"Kirken har imidlertid, overført helligholdelse fra lørdag til søndag ved sitt verv som tilsier dens egen makt utenfor Skrifien."
Dr. Ecks Enehiridion, (1533), side 78-79.

EUROPA
Omkring år 1520 fant mange av disse sabbatsholderne tilflukt på godset til Lord Leonhardt of Liechtenstein, "da prinsene av Liechtenstein holt seg til helligholdelse av den sanne sabbat."
J. N. Andrews, History of the Sabbath, 649.

INDIA
"Den berømte jesuitten, Franeis Xavier, oppfordret til inkvisisjonen, som ble etablert i Goa, India, i 1560 for å holde  i  sjakk  den  'jødiske  ondskap'  (sabbat helligholdelse)."
 

NORGE -1544
"Noen av dere, i strid mot advarselen, holder lørdag. Dere burde bli alvorlig straffet. Enhver som blir funnet skyldig i å holde lørdag, må betale en bot på ti marks." History of King Christian the Third, Niels Kråg and S. Stephanius.

ØSTERRIKE
"Sabbatarianere eksisterer nå i Østerike." Luther, Lectures on Genesis, 1523-1527.

ABYSSINIA - 1534 e.Kr. (abyssinsk legat i retten i Lisboa)
"Det er derfor ikke for å etterligne jødene, men i lydighet mot Kristus og Hans hellige apostler at vi holder den dag. Geddes, Church History of Ethiopia, 87-88.

Dr. MARTIN LUTHER
"Gud velsignet sabbaten og helliget den til Seg selv. Gud ønsket at dette bud angående sabbaten skulle stå ved like. Han befalte at på den syvende dag skulle ordet bli forkynt."
Luther, Commentary on Genesis, Vol. 1, 138-140.

BAPTISTER
"Noen har lidt tortur på grunn av at de ikke ville hvile når andre holdt søndag, for de erklærte den for å være Antichrists helligdag og lov."
Sebastian Frank (1536 e.Kr.)
 

SVEITS
"Helligholdelse av sabbaten er en del av moralloven. Den har blitt holdt hellig siden verdens begynnelse." ref. Noted Swiss writer, R. Hospinian, (1592)

HOLLAND OG TYSKLAND
Barbara fra Thiers, som ble henrettet i 1529, erklærte:
"Gud har befalt oss å hvile på den syvende dag." En annen martyr, Christina Tolingerin, er nevnt slik:
"Angående helligdager og søndager, sa hun: 'På seks dager skapte Herren verden, på den syvende dag hvilte han. De andre helligdagene er blitt innsatt av paver, kardinaler, og erkebiskoper."

"Martyrology of the Churehes of Clirist, commonly called Baptists, during the era of the Reformation", from the Duch of T. J. van Braght, (London: 1850) Vol. 1, side 113-114.

FINLAND -6 desember 1554
(Kong Gustavus Vasa I av Sveriges brev til det finske folk)
"For en stund siden hørte vi at noen mennesker i Finland hadde falt i et stort feilgrep og holt den syvende dag, kalt lørdag."
Stats Biblioteket i Helsingfors, Reichsregister, Vom J., 1554, Teil B. B. leaf 1120, side 175-180a.

Tilbake

Det syttende århundre

 

 

 Sort statue av Jupiteromdøpt til St Peter  - fra St. Peters basilica, Roma. 


St. Petersplassen - utformet som et hedensk solhjul. Obelisken er et gammelt fallossymbol og symbol for Orisis, den egyptiske solguden. 


Tiaraen - symbol på pavelig rikdom og religiøs makt. 

Det første korstog begynte i Clermont, Frankrike 27.nov 1095 etter oppfordring fra pave Urban II


Inkvisisjonen - geistlige dømte ufattelig mange til døden fordi de ikke ville underkaste seg den katolske kirke.


Tortur ble flittig brukt under  inkvisisjonen.
 


  Den Romerske biskop, paven, har  i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve. 

Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler"(Åp 21,14); den kan ikke ødelegges; den  bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene som er tilstede i sine etterfølgere,
     paven og bispekollegiet. 

Bilder frawww.tagnet.org/llt etter avtale
Redaktør for Kirkehistorie.no er A.O. Bjørkavåg    redaksjon(a)kirkehistorie.no