kirkehistorie.no
Hovedside | Litteratur&link | Bibelarkeologi.no


Ruin fra Antiokia, der Jesu etterfølgere først ble kalt kristne. I lang tid var dette kristendommens hovedsete


 Edessa, nå Urfa, kjent for kristen misjonsskole og  legekunst. 


 Echmiadzin katedralen i Armenia, først bygd av prins Gregory som lot riket bli kristent på 200-tallet.  Disiplene Thaddaeus og Bartholomew hadde evangelisert i Armenia, og i 17 århundrer holdt den Armenske kirke syvende-dags Sabbat. 


En kristen gravstein i Frunze, Kirkhistan fra 8-13. århundre. Den syriske Østkirken var innflytelsesrik og utbredt til områder som Kina, India, Mongolia, Siberia, Manchuria, Persia, og i Kashak-rikene 


Samarkand, Uzbekistan, var en gang et regionalt hovedkvarter for Den Nestorianske kirke, en del av Østkirken. Her ble syvende-dags sabbaten anerkjent til det 14. århundre . 


Irsk kristent steinkapell fra 600-tallet i Luxeuil, Frankrike. Her  grunnla Columbanus en kristen misjonsskole. 
 


Den keltiske misjonæren Columbanus (543-615) ble hele livet motarbeidet av den Romesk katolske kirke. Bildet viser Bobbio, i Nord-Italia, der han etablerte sin siste kristne skole og bibliotek. Columbanus ble senere erklært som helgen av den katolske kirke, og er kjent som Sankt Columban


Waldensisk pastor-skole høyt i fjelldalene i Angrogna, Nord-vest Italia. 


Waldensiske kristne tilber i en fjellhule i det de blir angrepet av soldater. 


Mange kristne endte sine liv på kjetterbålene som brant i Europa under store delser av middelalderen.

Columbanus og kirken i Europa

 

Oppvekst og utdannelse

Columbanus er kjent som en av de største misjonærene og skribentene i den Keliske kirken, hans arbeide satte varige spor på store deler av det Europeiske kontinent.

Columbanus ble født i Leinster, den østligste av de Irske provinsene i år 543 e.Kr. Dette området var urørt av germanske invasjonshærer. Her var de beste elementene fra keltisk, romersk og kristen kultur blitt tatt vare på og organisert av Patric, Columba og generasjoner med entusiastiske lærde ved den keltiske kirkens misjonsskoler ved klostrene. 

Columbanus reiste nord til Cleendish ved Loch Erne hvor han ble disippel av Sinell og lærte bibelens sannheter å kjenne og lærte å kjenne de grunnleggende prinsippene om bønn, arbeid og bibelstudier. 

Columbanus tok sin høyere utdannelse ved et annet slikt lærested, klostret i Bangor i nåværende Nord-Irland, omtrent 2 mil øst for dagens Belfast.  Columbanus tok til seg all tilgjengelig kunnskap, han studerte dikterkunst og musikk, men hans hovedfokus var studiet av bibelen. 

Bibelen de leste var den eldste latiske oversettelsen fra gresk, Itala, samt språklige oversettelser av denne. Itala ble lest av  gotere, keltere, frankere og valdensere, og var uten de mange feil og mangler som preget Jeromes latinske oversettelse,  Vulgata, den katolske kirkes bibel. 
 

Columbanus – Europas apostel 

På denne tiden var England underlagt de hedenske anglo-sakserne, mens Skottland lengre nord var blitt forvandlet ved den keltiske kristne misjonæren Columba. Lengre øst lå Frankrike preget av moralsk ugudelighet. 

Da Columbanus hørte hvor ille det stod til i Gaul, bestemte han seg for å evangelisere Frankrike.  Omkring år  590 e.Kr reiste han og 12 menn over til Frankrike. 

Landet han kom til var preget av blodhevn og myrderier blant etterkommerne etter Clovis. Befolkningen hadde en form for religion, katolisismen,  men ingen kjennskap til opprinnelig kristendom. De eide ingen grunnleggende bibelske prinsipper til å lede dem og levde derfor som hedninger. Columbanus og hans medhjelpere benyttet ikke politisk makt, men kraften fra Gud i deres hjerter, til å overbevise befolkningen. De var avhengige av Den Hellige Ånds arbeid for å få massene til å tørste og hungre etter evangeliets rettferdighet.

Anagrates og de tre første lærestedene i Frankrike.
Columbanus og følget ble godt mottatt av Clivis’ etterkommer Kong Guntram, og de takket ja da kongen tilbød dem å etablerte seg i det gamle romersk fortet Anagrates i Vosgesfjellene i Burgundy sør-øst i Frankrike.  Her levde de den første tiden fram til de selv kunne høste inn på bær og bark og det de kunne finne i naturen. Befolkningen la merke til deres beskjedenhet, forsiktighet og mildhet, og så sterk var deres tålmodighet og kjærlighet at ingen tvilte om at den barmhjertige Gud dvelte blant dem.  Columbanus selv søkte Gud i naturen og i bibelens skrifter.  Bibelen sin hadde han uten tvil skrevet av for egen hånd i Bangor, og sammen med andre bøker bar han dem over skulderen i lærsekk. 

Det nye misjonssenteret fikk snart stor innflytelse i området. Ungdommen i landet, mange fra fine familier, kom til det nye læringssenteret. Det var nå ikke lenger nødvendig å reise utenlands til universitetet på Emerald-øyene for å få seg utdannelse.  Her var det med ett etablert et fakultet med tretten irske lærere eller professorer om du vil, som brakte fromheten, kunnskapen og de praktiske ferdigheter som den Keltiske skole og kirke var berømt for til området.

 Hundre år tidligere hadde Clovis dannet en politisk union med pavemakten, men dette viste seg å ikke stimulere til  utdannelse, men heller være til stor skade. Dette er kanskje ikke til å undres over når en vet at i Columbanus’ dager var Gregor den Store pave i Roma, og han var vel kjent som en fiende av klassisk utdannelse og lære. Denne paven kastet matematikerne ut av Roma, fordømte Gresk og rettet anklager generelt  mot utdannelse. 

Anagrates ble raskt for lite ettersom tallet på studenter økte raskt. Columbanus fikk utstrakt innflytelse og nye dører åpnet seg stadig for evangeliet.  Kong Guntram gav dem et sted i Luxeuil, en forfalt gammel romersk by ved foten av Vosgesfjellene, som de så ryddet og satte i stand.   Et tredje sted ved Fontaines ble også etablert. Disse tre irske bebyggelsene i sør-frankrike utgjorde et kristent evangelisk senter og et lærested av universitetsformat. Her ble nye ledere trenet som så fulgte opp arbeidet. Samtidig kom det en kontinuerlig strøm av trente ledere og lærere fra Irland som forsterket det påbegynte arbeidet. På denne måten vokste Guds ords innflytelse mektig, men etter kort tid ville den voksende kristne menighet møte dødbringende  motstand. 

Kampen med biskopene i Roma. 

I Skottlang og Enland stred irske misjonærer mot utbredd hedenskap. På kontinentet møtte de en vanskeligere situasjon. Kløften mellom den Kelitske Kirke og Romerkirken var større enn mellom irsk kristendom og hedenskap. Faktisk var dette skillet mye større enn mellom protestantismen og romerkirken på Luthers tid.  Hedenskapet hadde ikke tilgang på kultur og sannhet slik som pavemakten hevdet. Den var ikke støttet slik som pavemakten var, av Den østlige Romerrikets  militære maskineri, det som den tids krigsgeni, Belisarius, hadde skapt.  Foreningen av kristen kirke med staten er alltid mer farlig for friheten en foreningen av hedenskap og stat. Motstanden som  biskopene i Roma hadde mot arbeidet til Columbanus innebar derfor en kamp mellom frihet og diktaturmakt. 

Tilstanden i pavekirken i denne regionen var elendig. Mange kirker vår i hendene på legfolk. Det var ingen disiplin, ingen kontroll over presteskapet. Hver prest gjorde det som var rett i sine egne øyne og mange underkuet folket. Kristne atskilte seg ikke fra folket omkring dem, de var fanget i laster og synder. 

Prestene var sjalu på innflytelsen og veksten til de Keltiske misjonsprosjektene. De var også bitre på Columbanus sin irettesettelse av deres tvilsomme livsførsel. Av denne grunn innkalte de Columbanus i 602 til å møte foran en synode av biskoper. Han nektet å møte, men til sitt forsvar sendte han et brev der han ba dem avstå fra å blande seg. Den Romersk katolske historikeren John Healy skriver følgende om dette:

Innsigelsene var nytteløse; de holdt seg urokkelig fast til deres lands praksis. Ingenting kunne overbevise dem om at det St. Patrick og etterfølgerne i Irland hadde overbrakt dem på noe vis kunne være feilaktig. De ønsket bare å bli latt være i fred. De ønsket ikke å påtvinge deres tradisjoner på andre.  Hvorfor skulle andre påtvinge dem deres tradisjoner ?  De hadde en rett til å bli tillatt å leve i fred på øde steder, for de skadet ingen mennesker og de ba for alle. På denne måten var det Columbanus argumenterte, eller rettere sagt protesterte overfor en synode av franske biskoper som protesterte mot hans skikker. Hans brev til dem og til pave Gregor den store omkring påske-spørsmålet eksisterer fortsatt, …

Columbanus og hans folk var preget av en utrolig ydmykhet som var en frukt av deres kristne tro og utdannelse.  I skarp kontrast fremstod arrogansen til munken Augustine, som romerkirken hadde sendt til England for å vinne det for pavemakten. 
 

Forfølgelsen starter

Brunhilda, konen til Gundrams bror kong Sigebert av Austasia, forfulgte Columbanus. Etter å ha myrdet sin ektemann i 575 forførte hun Gundrams sønn Chilperic, kongen i Neustria og de giftet seg. Senere ledet hun sitt barnebarn, Theuderich II, konge av Burgundy, inn i et tøylesløst liv. Theuderich hadde stor respekt for Columbanus, og i noen år beskyttet og forsvarte han ham selv da den irske misjonæren kom med innsigelser mot han og hans lastefulle bestemors onde hensikter.  Brunhilda ledet Theuderich inn i et umorals liv og vende så sitt raseri mot den keltiske apostelen. Fra den tid av begynte forfølgelsen av de evangeliske misjonsuniversitet grunnlagt av Columbanus.  Brunhilda var religiøs på katolsk vis og fikk bygget kirker, klostre og sykehus,  men hun og de romersk katolske biskopene var fiendtlige innstilt til Columbanus og ønsket å rydde den keltiske tro og de irske læreanstalter av veien. 
 

Årsaker til motstand fra de pavelige biskoper. 

Det er visse skribenter som søker å minimere forskjellene mellom den Keliske kirken og den romersk katolske kirke på denne tiden. Det er det ingen grunn til å gjøre. Striden stod om vitale spørsmål slik som skriftens autoritet, anerkjennelse av pavens overhøyet, sølibatet til presteskapet, skriftemål, transsubstitusjonslæren, treenigheten og gyldigheten av moralloven.  Den keltiske kirke nektet å anerkjenne pavens påståtte autoriet, den nektet også å anerkjenne romersk katolsk lære og praksis som jo så ofte var infiltrert av hedenskapet. Den keltiske kirke feiret påsken etter jødisk kallender og ikke etter pavekirkens utregning. Den keltiske kirke holdt fast ved sabbaten, lørdagen, som hviledag, i motsetning til romerkirken som opphøyet søndagen, den tidligere hedenske soldagen. 

Pavens sendebud, Boniface, stemplet misjonærene som jobbet uten pavens godkjennelse som forførere av folket, avgudsdyrkere og som ekteskapsbrytere fordi de var gift. De ble anklaget for å være Judaister. I et notat fra synoden i Liftinae, i Belgia år 743, gis mer informasjon. ”Den tredje tale ved dette konsilet advarer mot å holde sabbat, med referanse til dekretet fra konsilet i Laodikea.” Det var ved konsilet i Laodikea mot sluttet av det fjerde århundret at det ble bestemt at alle som avsto fra arbeidet på lørdager var Judaister og skulle bannlyses.
 

Columbanus i eksil

På den tiden forfølgelsen tiltok hadde Columbanus blitt berømt og anerkjent i alle byer og provinser i Frankrike og Tyskland. Til og med kongens soldater drøyet  ved flere anledninger med å utøve kongens utvisningsordre slik at Columbanus kunne flykte tilbake til Luxeuil. Fordi han fryktet hevn mot hans medhjelpere bestemte den gamle lærde å reise vekk.

Columbanus reiste imidlertid ikke tilbake til Irland, men videre fra Nantes til  Soissons hovedstaden til Clotaire II, kongen i Neustria, det senere Frankrike. Her ble han æret som en kongelig og hadde funksjon som en statsminister. Clotaire konsulterte han om alle viktige spørsmål. Columbanus hadde imidlertid viktigere ting fore, han ønsket å plante nye sentre i Tyskland, Sveits og Italia. 

Columbanus reise videre til kong Theodebert i Austrasia det  nåværende Tyskland. Theodebert ønsket å beholde Columbanus i sitt rike, men den lærde ønsket å gjøre mer for Europa som fortsatt var i en nærmest barbarisk tilstand. 
 

Tyskland kristnet av irske misjonærer

Som Benedict Fitxpatrik sier; ”Irene var de første misjonærene til Tyskland, og Tyskland hadde hovedsakelig blitt kristnet av dem da Boniface, som har blitt kalt Tyskland apostel første gang ankom der. ” (Fitzpatrick, Ireland and the Making of Britain, p. 12.)

Det er også på sin plass å protestere mot å tilskrive Benediktiner-munkene det arbeidet som ble gjort av irske misjonærer. Fitzpatrick skriver. ” Det generelle oppfattning av at Benedictinerne, som var de eneste ”rivalene” til de irske munkene i perioden vi studerer, var utdannede menn er totalt feil. Ingen gren av Benediktinerene hadde lærde studier som mål fram til etableringen av mauristene i det syttende århundre. 

I mange år arbeidet Columbanus i Tyskland og Sveits og etterlot seg en rekke av misjonærer som ville fortsette arbeidet han startet. Men igjen tvang pavemaktens angrep mot ham til å flytte til andre land.  Han overlot senteret i Bregenz, i det nåværende Østerrike, til en av hans følgesvenner, Gallus, semere kjent som Sankt Gall. 
 

Columbanus til Italia

Til tross for sin alder på over sytti år kom Columbanus  seg over de mektige alpene til tingsetet til Agiluf, konge av Lombardene. I denne regionen eksisterte fremdeles den opprinnelige kristne læren etter Jovinianus i det fjerde århundre og Claude i det niende århundre. Her ble Columbanus tatt i mot med glede. Vi kan si det slik at Kelterne og Valdenserne forente seg i oppgaven å spre evangeliet.  Lombardene og etterkommerne av goterne hadde etterlevd den enklere og mer bibelske kristendom til den syriske Kirken i Øst, og hadde aldri begitt seg inn på pavemaktens veier. Den mektige Lombardkongen var lykkelig over å ha denne mektige åndelige lederen fra Irland i sitt nærvær. I middelalderen var disse norditalienske dalene svært  tett befolket. 

Columbanus ønsket ikke å bli ved tingstedet og søkte kongen om et sted å plante et nytt senter. Kongen gav ham Bobbio og igjen gikk Columbanus i gang med å restaurere, fornye, rydde, plante og kultivere. Columbanus hadde usedvanlige evner til å lede oppbyggingen av gårder, til å være lege for folket sitt og til lage sandaler av bjørneskinn. Han var spesielt dyktig i å temme ville dyr. Han ledet arbeidet med å bygge veier, grave brønner, konstruere kirker og skoler, og forsømte ikke å utdanne folket. 
 

Misjonssentrenes betydning. 

Blant de mange sentra som Columbus dannet er det anerkjent at Luxeuil var det ledende i Frankrike, St. Gaul det ledende i Tyskland og Sveits, mens Bobbio var det ledende i Italia.  Disse irske stiftelsene i Tyskland og i Nord-Italia ble sin tids viktigste produsentene av bøker på det europeiske kontinentet (Fitzpatrick, Ireland and the Foundations of Europe, p. 24.) 

Om Luxeuil, er det skrevet at det ble anerkjent som åndelig hovedstad for alle landene under frankisk ledelse. I det syvende århundre var Luxeuil det mest anerkjente lærested i kristenheten utenfor Irland. 

St. Gaul ble kjent som den intellektuelle senter i den germanske del av verden. 

Om Bobbio er det skrevet: ”Her ble kjernen av det som skulle bli det mest anerkjente biblioteket i Italia dannet ut fra manuskriptene som Columbanus hadde tatt med seg fra Irland og de avhandlinger han selv var forfattet.”  ”En katalog fra det tiende århundre som ble publisert av Muratori, viser at på den tid var hver gren av kunnskap, guddommelig og menneskelig, representert i dette biblioteket.” (The Catholic Encyclopedia, art., “Bobbio.”) 

Bobbio ble et evangelisk treningssenter med slik suksess at senere gjorde den romersk katolske kirke det samme med Columbanus som den hadde gjort med Patrick og Columba, den hevdet at Columbanus var en av romerkirkens egne og gjorde han til helgen. 

Før Columbanus døde i Bobbio i 615 kunne han se tilbake på mer enn tredve år med anstrengende arbide og vedkjenne at han hadde gjort uutslettelig inntrykk på en rekke folkeslag i sentrale deler av Europa.  Han hadde villig utført det arbeide Gud påla ham. 


Hovedkilde;  Truth Triumphant, Wilkinson, kapittel 14. Et utdrag av denne bokens kilder til dette kapittel er følgende:
1. Fitzpatrick, Ireland and the Foundations of Europe.
2. Jonas, Vita Columbani, found in Migne, Patrologia Latina, vol. 87, p.1015.
3. Bispham, Columban — Saint, Monk, Missionary
4. Newman, A Manual of Church History, vol. 1, p. 414
5. Smith and Wace, A Dictionary of Christian Biography, art. “Columbanus.”
6. Draper, History of the Intellectual Development of Europe, p. 264.

 

 

 

 Sort statue av Jupiteromdøpt til St Peter  - fra St. Peters basilica, Roma. 


St. Petersplassen - utformet som et hedensk solhjul. Obelisken er et gammelt fallossymbol og symbol for Orisis, den egyptiske solguden. 


Tiaraen - symbol på pavelig rikdom og religiøs makt. 

Det første korstog begynte i Clermont, Frankrike 27.nov 1095 etter oppfordring fra pave Urban II


Inkvisisjonen - geistlige dømte ufattelig mange til døden fordi de ikke ville underkaste seg den katolske kirke.


Tortur ble flittig brukt under  inkvisisjonen.
 


  Den Romerske biskop, paven, har  i Kirken, i kraft av sitt embede som Kristi stedfortreder og hele Kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til fritt å utøve. 

Kirken er apostolisk: den er bygget på varig grunn: "Lammets tolv apostler"(Åp 21,14); den kan ikke ødelegges; den  bevares ufeilbarlig i sannheten: Kristus styrer den gjennom Peter og de andre apostlene som er tilstede i sine etterfølgere,
     paven og bispekollegiet. 

Bilder frawww.tagnet.org/llt etter avtale
Redaktør for Kirkehistorie.no er A.O. Bjørkavåg    redaksjon(a)kirkehistorie.no